Dine historier – vårt plott

E-læring

Interaktiv

Rådgivning

Hvordan legger du opp læringen i organisasjonen din?
Hva er kjernen – plottet – i det du ønsker at medarbeiderne skal lære?

Alt er historier

  • Bedriftskultur
  • Kunnskap
  • Rutiner
  • Visjoner
  • Verdier
  • Strategier
  • Mål
Alle disse begrepene rommer historiene dine. Vi bruker disse til å utvikle folkene dine.
Effektive og virkningsfulle løsninger på kort- og langsiktige utfordringer kommer ikke av selv.
Vi må utvikle dem sammen.

Først kartlegger vi historiene og kunnskapen som finnes i hodene deres.

Så må vi forstå hva dere ønsker å oppnå – hva folk skal sitte igjen med.

Gjennom denne innsikten utvikler vi det som skal skape ønsket endring.

Virkemidler

Vi bruker pedagogikk og kommunikasjon for å oppnå målet, men vi er ikke låst til løsninger. Det må gjerne være digitalt, men trenger ikke være det; e-læring, nettsider, kollegalæring, klasserom, andre virkemidler, eller kombinasjoner av dette – vi velger det vi mener er riktig for å oppnå hensikten og målet. Det viktigste er at det får ønsket effekt og at vi sjekker ut om det faktisk sitter.

Til hjelp i dette arbeidet bruker vi noen redskaper:

Læringsplott

“Failing to plan is planning to fail.”

– Allan Lakein

Kollegaklatring

«If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”

– Isaac Newton

Kompetansekasting

«It’s not the strongest of the species that survive, nor the
most intelligent, but those most adaptive to change.”

– Charles Darwin

Fordomsfekting

“Be curious, not judgmental.”

– Walt Whitman

Monotasking

“Gjør ting bra – gjør dem én av gangen.”

– Marius B. Bergløff

Læringsplott

Læringsplotting er å hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av de riktige tiltakene.

Hvordan legger du opp læringen i organisasjonen din? Hva er essensen i det du ønsker at medarbeiderne skal lære? Er det en porsjon kunnskap de skal ta til seg, forstå og aller helst bruke? Er det endrede holdninger du ønsker å oppnå? Eller ønsker du at de skal gjøre oppgaver annerledes og smartere? Og tar du hensyn til at folk i stadig større grad vandrer fra jobb til jobb og tenker mange steg fremover når de planlegger karriéren sin?

Mennesker har en fantastisk hjerne, men visste du at vårt arbeidsminne er på størrelse med en ert? Arbeidsminne er det vi har i bevisstheten til enhver tid, til det ev. blir lagret og blir en del av hukommelsen. Hvordan bør du da lage opplæring som faktisk fører til læring og endring? Og hvordan kan du sjekke ut at læringen varer over tid?

Kollegaklatring

Kollegaklatring handler om å ta del i, bruke og bygge videre på hverandres idéer og kunnskap.
Å stå på hverandres skuldre for å få bedre overblikk.

I din organisasjon finnes allerede det meste av den kunnskapen og erfaringen som trengs. Den er bare fordelt på ulike hoder, hender – og hjerter. Det er ikke alltid riktig at alle skal lære mer, det er ikke alltid riktig å investere i store programmer eller løsninger; noen ganger er det riktigste å utnytte den kompetansen som allerede finnes. Men da må du finne ut hvor kompetansen er, finne ut hvordan kompetansen skal spres og utvikles, og finne ut hvordan du skal sikre at det skjer. 70-20-10 altså, som så mange snakker om.

Kompetansekasting

Kompetansekasting handler om å avlære gamle vaner og automatiserte handlingsmønstre
– for å gjøre plass til ny kunnskap.

Alle vet at endring er utfordrende. Det kan være lettere å lære noe hvis du ikke har kunnskaper om emnet fra før av. Å tilpasse og endre eksisterende kunnskap, ferdigheter og holdninger er krevende, mer krevende enn om vi er rene tavler.

Fordomsfekting

Fordomsfekting er å bevare en nysgjerrighet og å være åpen for å revidere det du tenker – å se med friske øyne på noe du har vært sikker på lenge.

Vi har alle fordommer. Det gjør at vi kan forenkle mengden med informasjon vi utsettes for daglig. Fordommer er behagelige, og de hjelper oss. Samtidig må de konstant utfordres for å ikke å bli evigvarende sannheter. De trenes opp og forfektes av ny kunnskap.

Kontakt oss!

View large map.

Vi sitter på MESH i Tordenskioldsgate 6 i Oslo.

Telefon 22 12 04 05
knut@plott.as
Org.nr. 920 458 513

Cookie policy

Copyright 2018 Plott